โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 4,262 Views

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งลำไส้ใหญ่ อันตรายที่ใกล้ตัว 

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ

การรักษา ด้วยการผ่าตัดอย่างเดียว หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสาร

รังสี สิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา เนื่องจาก โดยธรรมชาติของโรคมะเร็ง มีโอกาส

เกิดขึ้นใหม่ได้เสมอ

 

โดยทั่วไปหาก มีมะเร็งเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนแรกหลังการรักษาเสร็จสิ้น แสดงว่า การรักษานั้น ไม่

สามารถกำจัดมะเร็งออกไปได้หมด หรือที่เรียกว่่า Residual tumor แต่ถ้าหากเกิดขึ้นหลังจากให้การ

รักษาไปแล้วมากกว่า 6 เดือน จะเรียกว่า การเกิดซ้ำ (Recurrent) ไม่ว่า จะเป็นแบบใด ก็ไม่ส่งผลดีกับ

ตัวผู้ป่วยทั้งสิ้น

การติดตามการรักษา มีจุดประสงค์หลัก เพื่อติดตามดูว่า มีมะเร็งเกิดขึ้นมาใหม่ หรือไม่ หากมี จะได้
 
รีบให้

การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วง 2 ปีแรก เป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดมะเร็งใหม่มากที่สุด ดัง นั้น ในช่วงดังกล่าว

แพทย์จะนัดผู้ป่วยเพื่อมารับการตรวจค่อนข้างถี่ แต่หลังจากนั้น อาจจะนัดมาตรวจห่างขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับอาการของผู้ป่วย รวมทั้งมะเร็งที่เป็น

 

การติดตามการรักษา นอก จากจะทำการตรวจหามะเร็งที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในตำแหน่งต้นทางแล้ว ยัง

จะต้องตรวจหาว่ามีการกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ ด้วยหรือไม่ ซึ่งโดยปกติ จะตรวจตาม

อาการของผู้ป่วย ดังนั้น

 
ผู้ป่วย ควรจะสำรวจอาการของตนเองเป็นระยะๆ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะต้องรีบแจ้งให้กับแพทย์
 
ที่ดูแลทราบ เพื่อตรวจให้ละเอียดเป็นพิเศษ ในอวัยวะที่มีอาการ

 

การติดตามการเกิดใหม่ของมะเร็งต่อมไทรอยด์ สามารถทำได้โดย แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย

ด้วยการคลำบริเวณลำคอ อาจใช้อุลตราซาวด์มาช่วยในการตรวจว่ามีก้อนขึ้นใหม่ที่ลำคอหรือไม่ นอก

จากนี้ ยังอาจส่งตรวจด้วยการใช้ไอโอดีนเคลือบสารกัมมันตภาพรังสีทุก 6 เดือน การเจาะเลือด เพื่อ

หาระดับของโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Thyroglobulin level ก็เป็นตัวช่วยบอกว่า มีการเกิดมะเร็งขึ้น

ใหม่อีกหรือไม่

 

จะเห็นว่า ใน การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ นอกจากขั้นตอนการรักษาที่มีความสำคัญที่จะต้องทำให้

ถูกต้องแล้ว การติดตามการรักษา ก็เป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญไม่แพ้กัน อย่าลืมนะครับ

ว่า การรักษามะเร็งจะได้ผลดี หากไดัรับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้น ควรไปตรวจตามนัดอย่าง

สม่ำเสมอ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้สารในกลุ่มของ “ฮอร์โมน” เพื่อการโด๊ปในนักกีฬา

1 กรกฎาคม 2556 8.470

จากประวัติศาสตร์การใช้สารสังเคราะห์ หรือสารที่ได้จากธรรมชาติในนักกีฬาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ที่มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีมากกว่า 2000 ปีแล้ว ดังนั้นปัญหาในเรื่องเหล่านี้คงจะไม่จบลงไปง่ายๆ มาตรการในการตรวจ หรือ Doping Control ก็จะมีความเข้มข้นขึ้น

ปวดเข่า

27 สิงหาคม 2556 4.596

คุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ •นั่งนาน ๆ แล้วลุกขึ้นจะมีอาการปวดรอบเข่า •ขึ้นลงบันได้ แล้วมีอาการเสียว และปวดเข่า •เดิน หรือยืนนาน ๆ มีอาการปวดเข่า หรือรู้สึกเข่าอ่อน ไม่มีกำลังเดินต่อไป •บวม และร้อน ๆ รอบเข่า ถ้าเป็นมากเวลาเดินหรือยืนเขาจะโก่งผิดรูป

ข้อเข่าเทียม

27 สิงหาคม 2556 3.676

อาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหนักเกินไปจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญรักษาหัวเข่าให้ดีพอโดยเมื่อเกิดอาการปวดเข่าควรจะพักผ่อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องแบกน้ำหนักมากๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ