โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,317 Views

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

เพื่อใช้ในการบริโภคจะต้องกำจัดเชื้อโรคจุลชีพพวกแบคทีเรีย และไวรัสให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้

เพราะหากมีเชื้อโรคเหลืออยู่ในน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็จะมีโอกาสแพร่กระจายขยายตัวมากขึ้นได้

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคมีได้หลายวิธี เช่น การใช้สารคลอรีนฆ่าเชื้อโรค การใช้แก๊สโอโซน การใช้แส

งอุลตราไวโอเล็ต ตลอดจนการต้มน้ำก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกัน การที่จะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่

กับประสิทธิภาพและความสะดวกในการนำแต่ละวิธีมาปฏิบัติ

 

การใช้คลอรีนเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กันมากที่สุด เรียกว่า chlorination โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ขบวนการผลิตน้ำประปาในปัจจุบัน การเติมคลอรีนลงในน้ำนั้นได้ทั้งในลักษณะแก๊ซและในลักษณะปูน

คลอรีน วิธีการนี้เชื่อถือได้ ไม่ยุ่งยาก และราคาถูก คลอรีนเมื่อปนกันน้ำจะทำปฏิกิริยาให้สารกรดไฮโป

คลอรัส ไฮโปคลิริกไอออน และโมเลกุลของคลอรีน ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาฆ่าเชื้อโรคได้ การเติ

คลอรีนอาจใช้วิธีเติมลงในน้ำโดยตรง

 

หรือเติมคลอรีนลงในน้ำก่อนแล้วใช้กระบวนการอื่นๆ ตามมา วิธีดีจะให้ผลดีช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

การตกตะกอนดีขึ้น สามารถลดกลิ่นและรสที่มีในน้ำอันเกิดจากสารพวกสาหร่ายในกระบวนการกำจัด

น้ำเสีย

 

 

โอโซนเป็นสารออกซิไดซ์อย่างแรงที่มีสมบัติในการ

ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนคลอรีน ขบวนการ ozonization สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่าคลอรีน โอโซนไม่

เป็นที่นิยมใช้ในกระบาวนการฆ่าเชื้อโรคอย่างแพร่หลาย เนื่องจากราคาแพง ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

และไม่สามารถทำปฎิกิริยาฆ่าเชื้อในภายหลัง
 

อย่างไรก็ตามโอโซนก็มีข้อดีอยู่มากและในปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้โอโซนแทนคลอรีน เนื่องจาก

คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในน้ำเกิดเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

 

 

การฉายแสงอุลตราไวโอเล็ต ultraviolet radiation 

เป็นกระบวนการฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ แสงอุลตราไวโอเล็ตที่ใช้ในการฆ่าเชื้อมีความยาวคลื่น

ระหว่าง 250-270 นาโนเมตร แสงแดดตามธรรมชาติจะมีแสงอุลตราไวโอเล็ตเหลืออยู่บ้าง ซึ่งถ้าน้ำ

ถูกนำมาผึ่งแดดมากๆก็สามารถจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการฆ่าเชื้อ

โรคโดยฉายแสงอุลตราไวโอเล็ตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะวิธีนี้มีราคาแพงและบางส่วนของ

อนุภาคของแข็งในน้ำอาจจะไม่สัมผัสกับแสงอุลตราไวโอเล็ต ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อน้อยลง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินไหว ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

26 เมษายน 2558 1.972

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 81 ปี ของเนปาล สังเวยชีวิต 1,805 คนแล้ว และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 4 พันคน ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว และได้นำคู่มือเรื่องต้องรู้มาให้กับทุกท่าน

การดูแลเด็กวัย 2 ขวบ

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.244

เด็กวัย 1-2 ปี หรือที่เรียกว่าวัยเตาะแตะ จะมีพัฒนาการเปลี่ยนไปจากเด็กวัยแบเบาะ หรือขวบปีแรกอย่างชัดเจน ได้แก่การเริ่มลุกขึ้น ยืน เดิน และวิ่งไปมา เริ่มพูดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นคำโดด ๆ หรือวลีสั้นๆ เช่น หาแม่ หม่ำนม เป็นต้น ด้านความคิดและอารมณ์ของเด็กวัยนี้ จะชอบสำรวจ ค้นหาสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง คิดว่าตนนั้นเป็นเจ้าของทุกสิ่งรอบ ๆ ตัว ยังไม่เข้าใจคำพูด

การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ

3 สิงหาคม 2556 3.633

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุน(Vertebral Osteoporosis) มีโอกาสสูงที่จะเกิดการหักยุบของกระดูกสันหลัง(Vertebral Compression Fracture) เกิดขึ้น ในบางรายมีประวัติเกิดอุบัติเหตุล้มก้นกระแทกพื้นหรือแม้แต่บางรายก็ไม่มีอุบัติเหตุใดๆชัดเจนก็มีกระดูกสันหลังหักยุบเกิดขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ