สุขภาพทั่วไป :: การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉิน : ข้อควรทราบ (1)

การปฐมพยาบาลฉุกเฉินมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำส่งไปยังสถานพยาบาล

7 มีนาคม 2557

ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน

ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานอาจมีปัญหาเรื่องการหมดสติ และทำให้เสียชีวิตได้ โดยจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หมดสติจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น ได้รับสารพิษหรืออุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมอง เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป

7 มีนาคม 2557

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายหลังได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ในช่วง 24-72 ชั่วโมงแรก โดยอาศัยหลัก หยุด เย็น ยืด และยก ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง หลักการรักษา แล้วนั้น ในบางกรณีที่ยังไม่ดีขึ้นมาก หรือกรณีที่เป็นรุนแรง ซึ่งสังเกตได้จากอาการปวด บวม

7 มีนาคม 2557

เด็กถูกทำร้าย

เด็กถูกทำร้าย หรือถูกทารุณกรรม หมายถึงการที่เด็กได้รับความทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจโดยพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กเป็นผู้กระทำ สาเหดุมักเกิดจาก 3 กลุ่มใหญ่

6 มีนาคม 2557

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยประการสำคัญนอกเหนือจาก ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม

1 มีนาคม 2557
  • 1
  • 2

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ